Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE BETREKKINGEN TUSSEN ELGAWA N.V. GEVESTIGD TE PARAMARIBO EN HAAR CLIËNTEN GEDEPONEERD BIJ GRIFFIE DER KANTONGERECHTEN D.D. 24 JUNI 2015 ONDER REGISTER NO. 15-2757.

ELGAWA N.V., VERL. GEMENELANDSWEG NO. 76, TEL. 499 447, FAX. 465741, PARAMARIBO- SURINAME

1.   Op alle rechtsverhoudingen tussen de Surinaamse kantoren van ELGAWA N.V.

en haar cliënten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, alsmede het Surinaams recht, voor zover daarvan in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk is afgeweken.

2.   De bedrijfsactiviteiten van ELGAWA N.V. bestaan uit:

Het verlenen van diensten aan derden op het gebied van Electrotechniek, Werktuigbouwkunde, Medische Techniek & Electronica in de ruimste zin des woord en het verkopen van goederen;

3.   ELGAWA N.V. en de cliënt zullen bij de uitvoering van transacties in het  algemeen en hun onderhavige relaties in het bijzonder, de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij naar beste vermogen rekening houden met elkaars belangen. Bij toepassingen van de volgende bepalingen zal dit beginsel steeds in acht worden genomen.

4.   Voor zover nodig, is de cliënt verplicht aan ELGAWA N.V. duidelijk opgave te doen van het adres waar de voor hem/haar bestemde stukken en goederen dienen te worden verzonden c.q. afgeleverd. Dit adres blijft tegenover ELGAWA N.V. van kracht zolang door of vanwege de cliënt geen schriftelijke opgave van een ander adres is ontvangen. Leveringen aan bedoeld adres, vrijwaren ELGAWA N.V. van elke aansprakelijkheid tegenover de cliënt.

5.   ELGAWA N.V. zal voor alle handelingen met haar cliënten gebruik maken van door haar opgestelde opdracht – en offerteformulieren welke telkens een onlosmakelijk deel uitmaken van de met de desbetreffende cliënt aangegane (koop)overeenkomst, echter behoudt ELGAWA N.V. zich uitdrukkelijk het recht voor om reeds verzonden en door de cliënt geaccordeerde offertes te wijzingen c.q. aan te passen indien omstandigheden daar aanleiding toe geven, in welk geval elk der partijen afzonderlijk het recht hebben de overeenkomst te ontbinden.

6.   De cliënt is verplicht tot het verifiëren van de aan hem/haar door ELGAWA N.V. toegezonden opdrachtformulieren, offertes, facturen etc., in origineel dan wel in fotokopie. Indien de cliënt de door ELGAWA N.V. aan hem/haar toegezonden bescheiden als voormeld niet binnen zeven (7) dagen nadat zij redelijkerwijs geacht kunnen worden te zijn ontvangen, betwist, gelden zij als door hem/haar stilzwijgend te zijn goedgekeurd.

7.   ELGAWA N.V. is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de cliënt gebruik te maken van de diensten van derden indien een juiste uitvoering van de opdrachten of overeenkomsten met de cliënt zulks noodzakelijk maakt. De hoedanigheid van ELGAWA N.V. is in deze gevallen die van lasthebber, die de bevoegdheid heeft een ander in de plaats te stellen. Desgevraagd zal ELGAWA N.V. de naam van derden, die zij inschakelt, aan de cliënt vermelden. Indien de cliënt hetzij bij  het geven van de opdracht, hetzij naderhand de voorkeur mocht geven aan andere derden dan die, welke ELGAWA N.V. wenst in te schakelen, dan wel reeds heeft ingeschakeld, zal ELGAWA N.V. indien redelijkerwijs mogelijk, aan deze voorkeur gevolg geven, doch zulks uitsluitend voor risico en aansprakelijkheid van de cliënt.

8.   De door ELGAWA N.V. te verrichten diensten geschieden in beginsel enkel tijdens werkuren van ELGAWA N.V. Het verrichten van werkzaamheden op afwijkende tijdstippen dan vermeld onder aan dit artikel, zal alleen geschieden na overleg tussen ELGAWA N.V. en de cliënt en kan verhoogde kosten ten laste van de cliënt met zich mee brengen, welke de cliënt verplicht is te betalen.

De werktijden van ELGAWA N.V. zijn als volgt:

– Openingstijden showroom Paramaribo : maandag t/m vrijdag van 07:00 uur t/m 16:00 uur; zaterdag  08:00 uur t/m 13:00 uur;

– Openingstijden showroom Nickerie: maandag t/m vrijdag van 08:00 uur t/m 17:00 uur; zaterdag  08:00 uur t/m 13:00 uur;

9.   Betalingen door de cliënt aan ELGAWA N.V. voor gekochte, geleverde en/of geïnstalleerde goederen/onderdelen geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, contant en in het geval van bestelde goederen/onderdelen volgens de in de offerte vermelde betalingsvoorwaarden.

10.  Zolang de volledige koopsom niet is voldaan, blijft het gekochte goed/onderdeel eigendom van ELGAWA N.V..  Indien twee maanden na levering de cliënt niet de gehele koopsom heeft voldaan is ELGAWA N.V.  gerechtigd het verkochte goed bij de cliënt te laten revindiceren waarbij alle kosten zoals genoemd onder artikel 12, ten laste komen van de cliënt. Voorts behoudt ELGAWA N.V. zich het recht voor om goederen gekocht uit haar voorraad waarvoor een aanbetaling is gedaan, maar welke zich nog bij ELGAWA N.V. bevinden, na verloop van zeven (7) dagen aan een derde te verkopen. Na de verkoop is ELGAWA N.V. bevoegd om bij restitutie van het reeds aanbetaald bedrag15% van het factuurbedrag voor administratiekosten in te houden.

11.  Indien de cliënt één week na (op)levering c.q. na verloop van de uiterste betaaldag het resterende saldo op de koopsom niet heeft betaald is ELGAWA N.V. gerechtigd een debetrente van 5% voor facturen per maand ten laste van de cliënt in rekening te brengen.

12.  Alle kosten verbonden aan het incasseren van achterstallige betalingen van de cliënt, het revindiceren van ingekochte goederen, het niet tijdig (na verloop van twee maanden) afhalen van bestelde goederen of het afzeggen van reeds geplaatste bestellingen alsmede de eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, inclusief die voor juridische bijstand, komen ten laste van de cliënt en bedragen minimaal 15% van het te incasseren bedrag of de waarde van het te revindiceren en/of bestelde goed/apparaat.

13.  ELGAWA N.V. is in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor schade, hetzij vervolgschade, ontstaan als gevolg van gebreken welke niet duidelijk zichtbaar of kenbaar zijn of waren op het moment van leveren van de gekochte goederen/onderdelen aan de cliënt.

14.  Beroep op een overeengekomen afwijking van deze algemene- en garantie voorwaarden kan slecht worden gedaan, in dien zodanige afwijking schriftelijk is overeengekomen.

15.  Alle voor ELGAWA N.V. uit de relatie met cliënt voortvloeiende kosten, komen voor rekening van de cliënt, alsmede de buitengerechtelijke kosten. Deze bedragen 15% van het te incasseren bedrag.

16.  Geschillen tussen ELGAWA N.V. en de cliënt worden berecht door de bevoegde Surinaamse rechter naar Surinaams recht.

17.  Wijzigingen en/of aanvullingen van deze algemene voorwaarden door ELGAWA N.V. zullen ook voor de cliënt bindend zijn, een maand nadat de deponering van deze wijzigingen en/of aanvullingen ter griffie van het Kantongerecht in het Eerste Kanton is ingediend.

CONTACT

Wist u dat Elgawa 3 vestigingen heeft? Ga naar de contactpagina om deze showrooms te bekijken. Neem contact op

Bezoek onze Business Whatsapp Account

Meld u aan op onze Business App & zie onze akties.